Ogólne Warunki

1. Obiekt

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży („ Ogólne Warunki ”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych – w sposób opisany poniżej – pomiędzy JERELYN JERVIS CREADO (Nr VAT 02551420207), a siedzibą pod adresem Via Alfredo Catalani n. 20, Castiglione delle Stiviere - MN (zwanej dalej „ Jerelyn Creado ” lub „Firmą”) i Klientem, zidentyfikowanym zgodnie z kodeksem konsumenckim, o którym mowa we włoskim dekrecie legislacyjnym 206/2005 (zwanym dalej „ Klientem ”).
Jerelyn Creado i Klient zwani są dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.


2. Klient zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Akceptując Ogólne Warunki Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient nie będzie miał możliwości zakupu produktów oznaczonych „Jerelyn Creado”. Klient otrzyma kopię Ogólnych Warunków za pośrednictwem Kanału Sprzedaży, o którym mowa w artykule 2, wykorzystywanego do zakupu produktów Jerelyn Creado.


3. Ogólne Warunki nie regulują świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez podmioty inne niż Jerelyn Creado, nawet jeśli są one dostępne na stronie internetowej Jerelyn Creado za pośrednictwem linków, banerów lub innych łączy hipertekstowych.

4. Z Jerelyn Creado można się zawsze skontaktować pod adresem e-mail: enquiry@jerelyncreado.com lub pod numerem telefonu +39 3481548709.

2. Kanały sprzedaży

2.1. Ogólne Warunki regulują sposób, w jaki Spółka sprzedaje produkty oznaczone znakiem towarowym „Jerelyn Creado” (zwane dalej „ Produktami ”) za pośrednictwem swojego systemu e-commerce, dostępnego na stronie internetowej www.jerelyncreado.com (zwanej dalej „ Stroną Internetową ” lub „ Kanał sprzedaży ”).
2.2. Zakup Produktów za pośrednictwem Kanału Sprzedaży jest zastrzeżony dla osób, które:
posiadają zdolność do czynności prawnych i osiągnęli pełnoletność obowiązującą w państwie zamieszkania; I
kupować Produkty do użytku osobistego, a nie do celów komercyjnych, biznesowych lub zawodowych.

  2.3. Jerelyn Creado nie będzie przyjmować i/lub realizować zamówień z kanałów innych niż Kanał Sprzedaży lub od stron, które nie spełniają wymagań określonych w poprzednim akapicie.

  3. Zawarcie umowy kupna

  3.1. Złożenie zamówienia zakupu przez Klienta („Zamówienie”) oznacza publiczną akceptację oferty przez Jerelyn Creado za pośrednictwem jego Kanału Sprzedaży, a zatem otrzymanie Zamówienia przez Spółkę stanowi uwieńczenie wiążącej umowy zakupu dla Produkty wybrane przez Klienta, które w całości podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom („ Umowa ”).

  Klient przed zatwierdzeniem Zamówienia zobowiązuje się zapoznać z podsumowaniem w celu sprawdzenia, czy wybrane Produkty i wszystkie podane dane są prawidłowe (np. Klient może zmienić ilość Produktów, którą zamierza zakupić, dodając lub usuwając jeden lub więcej z nich z „koszyka”) i potwierdzić poprawność Zamówienia.

  3.2. Po otrzymaniu Zamówienia Spółka prześle Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia zawierającą numer i szczegóły złożonego Zamówienia („ Potwierdzenie Zamówienia ”). Następnie Spółka potwierdzi Klientowi, że Zamówienie jest wysyłane („ Potwierdzenie wysyłki ”), ze wskazaniem przewidywanego czasu wysyłki.

  3.3. Klient powinien zachować numer Zamówienia wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia w celu uzyskania dostępu do usługi pomocy i wszelkiej innej komunikacji ze Spółką.

  4. Dostępność Produktu

  4.1. Jerelyn Creado stale monitoruje i aktualizuje dostępność produktów prezentowanych na Stronie internetowej. Ponieważ jednak Serwis może być odwiedzany przez kilku Klientów jednocześnie, może się zdarzyć, że kilku Klientów zamierza dokonać zakupu lub kupić ten sam Produkt w tym samym czasie. W takich przypadkach Produkt może przez krótki okres czasu być oznaczony jako „dostępny”, lecz w rzeczywistości może być niedostępny lub już niedostępny. W przypadku niedostępności Produktu z przyczyn wskazanych powyżej lub w innych przypadkach niedostępności Jerelyn Creado może (nawet po przesłaniu Potwierdzenia Zamówienia) skontaktować się z Klientem na podane dane kontaktowe.

  4.2. W przypadku opisanym w ust. 4.2 powyżej Zamówienie zostanie anulowane, a cena zwrócona Klientowi.

  Procedury zakupowe

  5.1. Aby dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient może utworzyć swoje konto i/lub uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem prywatnego obszaru Strony Internetowej.

  5.2. Opis i istotne cechy Towarów, w tym cena, podatki, opłaty i koszty transportu (w stosownych przypadkach), szczegóły i skład, dopasowanie, kolory i opis kolorów (np. odbicia i odcienie), rozmiary i rozmiarówka (w stosownych przypadkach) oraz inne informacje mające na celu opis Towaru prezentowane są na Stronie Internetowej i/lub w koszyku w ramach każdej specyfikacji Produktu, wraz z jednym lub większą liczbą zdjęć w formacie cyfrowym. Mimo iż Jerelyn Creado dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowane w Serwisie były wiernym odwzorowaniem oryginalnych Produktów, obrazy i kolory Produktu oferowanego do sprzedaży w Serwisie mogą nie w pełni odzwierciedlać rzeczywiste cechy Produktu, ze względu na przeglądarkę i/lub inne urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do Serwisu. W związku z tym Jerelyn Creado nie ponosi odpowiedzialności za możliwą nieadekwatność przedstawień graficznych Produktów wyświetlanych na Stronie internetowej, jeśli jest spowodowana takimi ograniczeniami technicznymi.

  5.3. Jerelyn Creado zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego Produktu ze Strony Internetowej w dowolnym momencie i/lub usunięcia lub modyfikacji wszelkich materiałów lub treści znajdujących się na Stronie Internetowej. Dlatego też Jerelyn Creado zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich za usunięcie jakiegokolwiek Produktu ze Strony Internetowej.

  5.4. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera interesujące go Produkty wyświetlane w Serwisie i umieszcza je w wirtualnym koszyku („ Koszyk ”).

  5.5. Przed dokonaniem zakupów Klient ma obowiązek sprawdzić prawidłowość zawartości Koszyka i zaakceptować Ogólne Warunki Handlowe. Klient zostanie wówczas poproszony o wybranie sposobu płatności spośród wskazanych w Serwisie, wskazanie adresu rozliczeniowego, wybranie preferowanego sposobu wysyłki oraz podanie adresu wysyłki, jeżeli jest inny niż adres rozliczeniowy.

  6. Cena i sposób płatności

  6.1. Cena Produktów („ Cena ”) jest wyrażona w euro i we wszelkich obowiązujących walucie lokalnej i zawiera wszystkie obowiązujące podatki, a także „standardowe” opłaty za wysyłkę, chyba że w Witrynie wskazano inaczej lub bezpośrednio wskazano w sumie częściowej ceny Wózek sklepowy. Wszelkie koszty wysyłki inne niż standardowe koszty wysyłki zostaną wyliczone i wskazane osobno.

  6.2. Jerelyn Creado zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Przyjmuje się, że zmiana Ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia już złożone.

  6.3. Dostępne dla Klienta sposoby płatności Ceny i ewentualnych kosztów przesyłki to:

  karta kredytowa;
  PayPal;
  bezpośrednie przelewy bankowe;
  Google Pay, Apple Pay, Shop Pay.

  6.4. W przypadku przelewu bezpośredniego koszty przewalutowania oraz koszty samego przelewu pokrywa Klient. Jerelyn Creado nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. Kwota przekazana Klientowi jest kwotą, do której Jerelyn Creado ma prawo otrzymać w całości.

  6.5. Jerelyn Creado nie ponosi odpowiedzialności za błędy w płatnościach, które wystąpią w przypadku usługi płatniczej strony trzeciej z powodu braku połączenia Klienta, ani za szkody bezpośrednie i/lub pośrednie, które z jakiejkolwiek przyczyny i/lub powodu Klient może ponieść na skutek i/lub w wyniku zawieszeń i/lub przerw w funkcjonowaniu serwisu internetowego banku (w tym cyberataków).

  6.6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pobranie należnej kwoty od Klienta nie będzie możliwe, przyjmuje się, że procedura zakupu zostaje automatycznie anulowana, a Zamówienie nie zostanie wysłane przez Jerelyn Creado. W wyniku niezawarcia Umowy Spółka nie będzie miała obowiązku dostawy do Klienta, a ten nie będzie miał możliwości domagania się zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania i/lub odszkodowania.

  6.7. Wszelkie zwolnienia i/lub obniżki z podatku VAT będą miały zastosowanie jedynie wówczas, gdy zostaną poparte odpowiednią i kompletną dokumentacją (np. aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, personel dyplomatyczny będzie musiał przedstawić kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz oświadczenie wydane przez organ samorządu terytorialnego potwierdzające jego status dyplomatyczny; w celu zwrotu podatku VAT Klienci spoza UE będą musieli przedstawić kopię ważnego dokumentu tożsamości określającego ich miejsce zamieszkania poza Unią Europejską). W tym celu Klient prześle Jerelyn Creado wniosek o zwrot podatku VAT wraz z kopią tych dokumentów w terminie 3 (trzech) miesięcy od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

  6.8. Rachunek podatkowy za dokonany zakup zostanie przesłany do Klienta e-mailem. Na życzenie Klienta Jerelyn Creado wystawi fakturę na podstawie danych podanych przez Klienta. Po wystawieniu faktura nie podlega edycji i zostanie wysłana do Klienta e-mailem.

  7. Wysyłka i odbiór

  7.1. Produkty zakupione za pośrednictwem Strony internetowej zostaną dostarczone Klientowi przesyłką na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

  7.2. Przesyłki realizowane są na całym świecie (zwanym dalej „ Terytorium ”).

  7.3. Wysyłka będzie całkowicie bezpłatna do miejsc docelowych na terenie UE i zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku przesyłek do miejsc poza UE wysyłka będzie bezpłatna w przypadku zamówień powyżej 300,00 EUR, natomiast w przypadku zamówień poniżej tej kwoty obowiązują standardowe stawki wysyłki określone w artykule 7.5 poniżej.

  7.4. Podane powyżej terminy dostawy (oraz w każdym przypadku finalizacji Zamówienia) mają charakter wyłącznie orientacyjny i w każdym przypadku dostawa nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy (tj. z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt lokalnych i państwowych ). Po otrzymaniu Potwierdzenia wysyłki Klient będzie mógł monitorować status przesyłki w zastrzeżonym obszarze Witryny i/lub poprzez kod śledzenia przesyłki podany w Potwierdzeniu wysyłki.

  7,5. Koszty wysyłki zależą od Terytorium, na które Produkty są wysyłane, jak wskazano w poniższej tabeli.

  Włochy i UE

  Darmowa dostawa

  Stany Zjednoczone i Kanada

  Od 25,00 €

  Australii i Azji

  Od 35,00 €

  Reszta świata

  Od 40,00 €

  Bezpłatna wysyłka na cały świat dla zamówień powyżej 300,00 €

  7.6. Po dostarczeniu Produktów przez kuriera Klient (lub jego przedstawiciel lub inna osoba wyznaczona przez Klienta) sprawdza: (i) prawidłowość danych odbiorcy na potwierdzeniu dostawy; oraz (ii) integralność opakowania i plomb.

  7.7. Zamówienia składające się z kilku Produktów mogą być przedmiotem kilku wysyłek bez żadnych opłat dla Klienta.

  8. Ryzyko i własny wiek

  8.1. Własność Produktów przechodzi na Klienta wyłącznie z chwilą zapłaty Ceny i kosztów wysyłki, przy czym ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów pozostaje po stronie Jerelyn Creado lub kuriera do chwili dostarczenia Produktów.

  9. Gwarancja

  9.1. Produkty zakupione za pośrednictwem Kanału Sprzedaży objęte są rękojmią za wady i usterki Produktu (zwaną dalej „ Gwarancją ”).

  9.2. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 5.2 powyżej, Jerelyn Creado zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty zgodne z Umową. W przypadku, gdy Produkty okażą się wadliwe i/lub nie odpowiadają obiecanej jakości, Klient w okresie obowiązywania Gwarancji powiadomi Jerelyn Creado e-mailem o fakcie zaznajomienia się z zaistniałą sytuacją. Jeżeli Jerelyn Creado pisemnie potwierdziła istnienie wady lub jej nie zataiła, nie jest konieczna żadna komunikacja.

  9.3. Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat od dnia dostarczenia Produktu, za wyjątkiem przypadków zużycia Produktów na skutek użytkowania przez Klienta.

  9.4. Jeżeli Jerelyn Creado stwierdzi, że Produkt jest wadliwy lub niezgodny, Klientowi przysługuje prawo doprowadzenia Produktu do zgodności poprzez zażądanie bezpłatnej naprawy lub wymiany Produktu, chyba że żądane zadośćuczynienie jest obiektywnie niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe (biorąc pod uwagę wartość towaru i zakres wady). Jerelyn Creado naprawi lub wymieni wadliwy Produkt w rozsądnym terminie.

  9,5. Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu jest niemożliwa albo nadmiernie uciążliwa, Klient może żądać rozsądnego obniżenia Ceny albo odstąpić od Umowy.

  9.6. Jerelyn Creado poniesie koszty zwrotu wadliwych i/lub niezgodnych Produktów w celu naprawy lub wymiany zgodnie z niniejszą klauzulą, z wyjątkiem przypadków zużycia Produktów w wyniku ich użytkowania przez Klienta, a także koszt dostarczenia Klientowi naprawionego lub wymienionego Produktu.

  10. Siła wyższa

  10.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich obowiązków wynikających z Umowy i/lub niniejszych Warunków Ogólnych, spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza ich kontrolą, takimi jak między innymi strajki, lokaut lub inne akcje protestacyjne, powstanie społeczne, inwazja, atak terrorystyczny (w tym groźba ataku), wojna (wypowiedziana lub nie) lub zagrożenie pożarami wojennymi, eksplozjami, burzami, powodziami, trzęsieniami ziemi, osiadaniem ziemi, epidemiami, pandemiami lub innymi klęskami żywiołowymi, niemożnością korzystania z kolei, transport morski, samolot, transport samochodowy lub inny publiczny lub prywatny środek transportu, brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych, ustawy, dekrety, zasady, regulacje lub ograniczenia nałożone przez rządy i/lub władze publiczne („ Siła wyższa ”).

  10.2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej świadczenie usług przez Jerelyn Creado może zostać zawieszone na czas trwania Siły Wyższej. Spółka zobowiązuje się poinformować Klienta o zaistnieniu zdarzenia Siły Wyższej bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 (czternastu) dni od jego wystąpienia. Niniejsze postanowienie nie ma w żadnym wypadku wpływu na prawo Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w paragrafie 11 poniżej.

  11. Prawo do odstąpienia od umowy

  11.1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu. Po upływie tego terminu zwroty nie będą już przyjmowane. Zwrot leży w gestii klienta.

  Zwrot jest bezpłatny wyłącznie w przypadku zmiany rozmiaru.

  11.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w powyższym terminie, Klient powinien skontaktować się z Jerelyn Creado pod adresem e-mail enquiry@jerelyncreado.com , zaznaczając, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wskazując numer zamówienia oraz adres e-mail, za pośrednictwem którego dokonano zakupu i Produkt(y) do zwrotu. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na mocy niniejszego artykułu spoczywa na Kliencie.

  11.3. Jerelyn Creado przekaże Klientowi potwierdzenie dokonania odstąpienia od umowy na podane przez Klienta dane kontaktowe, w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, z którego może skorzystać w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, Klient odeśle Jerelyn Creado przesyłką kurierską na swój koszt Produkt(y) przeznaczony(e) do zwrotu.

  11.4. Zwrot Produktu następuje bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient poinformował Jerelyn Creado o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.

  11,5. Produkty należy zwrócić na następujących warunkach:

  Produkty muszą być zwrócone z oryginalnym oznakowaniem (w tym przywieszkami, etykietami);

  produkty nie mogą być używane, prane ani uszkodzone;

  prawo odstąpienia dotyczy Produktu jako całości, a nie jego poszczególnych części (np. klamry, sznurowadła itp.);

  Klient jest odpowiedzialny za wysyłkę do chwili otrzymania Produktu przez Jerelyn Creado.

  11.6. Po zwróceniu Produktu i sprawdzeniu przez Firmę lub jej agentów przydatności do zwrotu, Jerelyn Creado prześle Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zwrotu (zwaną dalej „ Potwierdzeniem zwrotu ”).

  11.7. Po Potwierdzeniu Zwrotu Jerelyn Creado zwróci wszystkie płatności otrzymane od Klienta, z wyłączeniem wszelkich kosztów wysyłki, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy z Umowy. Klient otrzyma pełny zwrot Ceny, a wszelkie koszty wysyłki ponosi Klient. Czasy mogą się różnić w zależności od metody płatności i używanego obwodu bankowego.

  11.8. Rozumie się, że prawo odstąpienia od umowy dotyczy także Produktów zakupionych w okresie wyprzedaży lub innych okresów promocyjnych. Jednakże prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Produktów wykonanych na wymiar lub dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym także tych, które zostały spersonalizowane po zakupie.

  12. Własność intelektualna

  12.1. Jerelyn Creado gwarantuje autentyczność i wysoką jakość wszystkich Produktów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej. Wszelkie prawa własności intelektualnej (wyłącznie tytułem przykładu, znaki towarowe należące do Jerelyn Creado w odniesieniu do Produktów, akcesoriów i opakowań) są i pozostaną wyłączną własnością Jerelyn Creado.

  12.2. Klient nie nabywa żadnych praw do własności intelektualnej będącej własnością Jerelyn Creado na mocy i w wyniku Umowy i/lub niniejszych Ogólnych Warunków. Całkowite lub częściowe powielanie, modyfikacja, zmiana lub jakiekolwiek inne wykorzystanie praw własności intelektualnej Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Jerelyn Creado jest surowo zabronione, a Jerelyn Creado w przypadku naruszenia jej praw własności intelektualnej podejmie niezbędne podjęcie działań mających na celu zaprzestanie naruszenia.

  Ochrona danych osobowych

  13.1. Dane osobowe Klienta zebrane przez Jerelyn Creado w trakcie zawarcia lub realizacji Umowy będą traktowane wyłącznie zgodnie z Polityką Prywatności Jerelyn Creado dostępną w Serwisie.

  13.2. Zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dane osobowe Klienta (w tym dane zawarte w komunikacji ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej lub WhatsApp) będą przetwarzane przez Jerelyn Creado przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane .

  14. Komunikacja

  14.1. W przypadku jakichkolwiek potrzeb lub wymagań Klient może skontaktować się ze Spółką poprzez e-mail pod adresem enquiry@jerelyncreado.com lub pod następującym numerem telefonu +39 3481548709.

  14.2. Jerelyn Creado zobowiązuje się odpowiadać w możliwie najkrótszym czasie na żądania Klienta, korzystając z wybranego przez Klienta kanału kontaktu lub innego sposobu kontaktu wskazanego przez Klienta w Zamówieniu. Rozumie się, że korespondencja Klienta wysyłana na inne adresy będzie uważana za nieprawidłowo otrzymaną i nie będzie brana pod uwagę.

  15. Zmiany i aktualizacje

  15.1. Jerelyn Creado zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i zmiany niniejszych Ogólnych Warunków w celu odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych mających wpływ na jego działalność, zmian technologicznych, zmian w metodach płatności, zmian w odpowiednich przepisach i wymaganiach prawnych oraz zmian w możliwościach swojego systemu .

  15.2. Do każdej Umowy zastosowanie mają Ogólne Warunki obowiązujące w chwili zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany lub aktualizacje będą należycie publikowane na Stronie internetowej i/lub przekazywane Klientowi i będą obowiązywać natychmiast od daty publikacji i/lub komunikacji.

  15.3. Wszelkie zmiany lub aktualizacje nie mają wpływu na Umowę obowiązującą pomiędzy stronami przed zmianą.

  16. Różne

  16.1. Nieskorzystanie lub opóźnienie w wykonaniu uprawnienia wynikającego z Umowy i/lub niniejszych Ogólnych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa.

  16.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie uznane za oddzielone od niniejszych Ogólnych Warunków, a pozostałe postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie będą obowiązywać z pełną mocą i nie będą nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie będzie miało wpływ.

  16.3. Strony potwierdzają, że zawierając umowę, żadna ze stron nie opierała się na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę lub dorozumianej w czymkolwiek powiedzianem lub pisemnym w trakcie negocjacji między nimi przed zawarciem takiej umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

  17. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  17.1. Niniejsze Ogólne Warunki i Umowa podlegają prawu włoskiemu oraz wszelkim lokalnym przepisom obowiązkowym i będą interpretowane zgodnie z nim.

  17.2. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków i/lub Umowy podlegają obowiązkowej jurysdykcji miejscowej sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Jerelyn Creado.