Polityka prywatności

Niniejsza informacja informacyjna jest przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 („ Rozporządzenie ” lub „ RODO ”) użytkownikom przeglądającym następującą stronę internetową:

www.jerelyncreado.com

( Strona internetowa ").

Niniejsza informacja informacyjna opisuje sposób zarządzania Serwisem w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy go przeglądają. Informacja informacyjna dotyczy wyłącznie Serwisu, z wyłączeniem wszelkich stron internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany za pośrednictwem linków, które mogą być dostępne w Serwisie.

 

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Jerelyn Jervis Creado z siedzibą w Castiglione delle Stiviere (MN), Via Alfredo Catalani, 20 – 46043, adres e-mail enquiry@jerelyncreado.com , w osobie swojego prawnego przedstawiciela pro tempore, jest administratorem danych osobowych danych („ Jerelyn Creado ” lub „ Administrator danych ”).

 

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe ” oznaczają wszelkie informacje umożliwiające, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osoby fizycznej, w tym przypadku Ciebie, która jako użytkownik przegląda Witrynę („ Dane ”).

W szczególności Administrator Danych przetwarza następujące Dane:

• Adres IP, nazwa domeny i adres URL powiązany z używanym urządzeniem;

Przeglądanie danych;

Historia przeglądania;

a także w przypadku złożenia wniosku poprzez formularze dostępne w Serwisie:

Twoje imię i nazwisko;

Twoje dane kontaktowe ( tj . telefon i adres e-mail);

firma i, jeśli ma to zastosowanie, rola;

wszelkie inne Dane, które podałeś dobrowolnie i które są niezbędne do spełnienia Twojego żądania.

Kiedy odwiedzasz Stronę, Jerelyn Creado może zbierać Twoje Dane zarówno pośrednio (np. poprzez śledzenie adresu IP i adresu URL Twojego urządzenia w celu monitorowania korzystania z Serwisu), jak i bezpośrednio ( np. jeśli dobrowolnie wprowadzisz swoje Dane w dedykowanych formularzach lub utworzyć profil w Serwisie) . W tym drugim przypadku przetwarzanie będzie albo (i) regulowane przez powiadomienia informacyjne specjalnie opracowane i dostarczane od czasu do czasu przez Administratora danych, do których należy się zwrócić w celu uzyskania dalszych szczegółów ( np . w przypadku rejestracji na wydarzenie); lub, w przypadku braku dodatkowego powiadomienia informacyjnego, (ii) przeprowadzane w celach określonych poniżej jako mające zastosowanie od czasu do czasu.

Twoje Dane, zbierane bezpośrednio lub pośrednio, mogą być przetwarzane przez Administratora Danych w celu prowadzenia działań związanych z zarządzaniem i administrowaniem Serwisem, a także poprawy komfortu przeglądania Serwisu przez użytkowników.

W każdym przypadku Administrator danych zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie informacji, które są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest ściśle niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów od czasu do czasu i zapewnia, że ​​nie prowadzi to do ograniczenia lub innego naruszenia Twoich praw praw i wolności jako osoby, której dane dotyczą.

 

3. CEL PRZETWARZANIA

a) Rejestracja w Serwisie

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, możesz zarejestrować się w Serwisie w celu uzyskania dostępu do prywatnej strefy dedykowanej klientom Jerelyn Creado.

Takie przetwarzanie ma na celu realizację Twojego żądania i dlatego opiera się na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1, lit. b), RODO.

Podanie Danych jest dobrowolne; jednakże niepodanie pól wskazanych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi pomyślne rozpatrzenie Twojego zgłoszenia.


b) Wysyłanie przez Administratora danych newsletterów związanych z jego działalnością

Administrator Danych może przesyłać Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje lub okresowe biuletyny dotyczące wydarzeń i/lub materiałów promocyjnych dotyczących produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez Administratora Danych.

W związku z tym pragniemy poinformować Cię, że w celu przesyłania Ci newsletterów, komunikatów związanych z materiałami promocyjnymi dotyczącymi produktów, które mogą Cię zainteresować, Administrator Danych może wziąć pod uwagę Twoje preferencje/cechy ( np . firma do którego należysz), gdyż wynikają one z żądania, które skierowałeś do Administratora lub z przekazywanych każdorazowo informacji. Nie będzie to jednak miało wpływu na Twoje prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą, biorąc pod uwagę, że nadal będziesz mieć możliwość dostępu do wszystkich wydarzeń i materiałów promocyjnych dotyczących produktów Administratora danych, a ponadto nie ma i nie będzie nie może być ograniczeń ze względu na preferencje/cechy wyrażone przez osoby, których dane dotyczą.

Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu Państwa o wydarzeniach i/lub produktach Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f), RODO.

Podanie Danych w tym celu jest dobrowolne. W przypadku niepodania tych Danych, Administrator nie będzie mógł przesyłać Państwu informacji dotyczących wydarzeń, newsletterów, materiałów promocyjnych dotyczących produktów Administratora.

W każdym przypadku, w związku z tym celem, możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych, pisząc na adresy wskazane w ust. 1 niniejszej informacji informacyjnej lub, w stosownych przypadkach, klikając odpowiedni link które znajdziesz na końcu biuletynów lub komunikatów elektronicznych, które będziesz otrzymywać od Administratora Danych.


c) Przestrzeganie obowiązków prawnych

Jerelyn Creado może przetwarzać Dane zebrane za pośrednictwem Strony internetowej w celu wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji lub na zlecenie organów nadzorczych i kontrolnych lub innych uprawnionych do tego organów.

Podstawą takiego przetwarzania jest podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1, lit. c), RODO.

Podanie Danych w tym celu jest obowiązkowe. Jeżeli zdecydujesz się nie przekazywać Danych, Administrator Danych nie będzie mógł zapewnić prawidłowego obchodzenia się z Twoimi żądaniami.


d) Obrona praw Administratora danych

Administrator Danych może przetwarzać Dane w celu dochodzenia i obrony swoich praw.

W razie potrzeby przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie podstawy prawnej określonej w art. 6 ust. 1, lit. f), RODO.

 

4.PLIK

Pliki cookies to informacje wysyłane przez serwer internetowy ( np. stronę internetową) do przeglądarki internetowej użytkownika , które są automatycznie zapisywane na komputerze i automatycznie wysyłane z powrotem do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę internetową.

Jerelyn Creado wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia użytkownikom Strony internetowej określonych informacji oraz uzyskania statystyk dotyczących wejść do Strony i sposobu jej wykorzystania.

Domyślnie prawie wszystkie przeglądarki ustawione są na automatyczną akceptację plików cookies. Użytkownicy mogą ustawić przeglądarkę swojego urządzenia tak, aby akceptowała/odrzucała wszystkie pliki cookie lub wyświetlała ostrzeżenie za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany, aby użytkownik mógł ocenić, czy je zaakceptować, czy nie. Użytkownik może jednak zmienić domyślną konfigurację i wyłączyć obsługę plików cookies ( tj . zablokować je trwale) ustawiając w swojej przeglądarce najwyższy poziom ochrony.

Wszelkie inne informacje na temat charakterystyki, klasyfikacji, zastosowania i sposobów usuwania, kasowania lub wyłączania plików cookie używanych w Witrynie można znaleźć w naszej szczegółowej „ Polityce dotyczącej plików cookie .

 

5. GDZIE PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Serwer Serwisu zlokalizowany jest w Kanadzie.

Twoje Dane mogą być przekazywane firmom zewnętrznym oferującym usługi utrzymania i rozwoju Jerelyn Creado w zakresie Witryny i ogólnie usług IT, specjalnie wyznaczonym jako podmioty przetwarzające dane, a także, jeśli taka komunikacja jest możliwa lub wymagana przez prawo, przekazywane innym spółki lub organy publiczne zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które będą je przetwarzać dla własnych celów jako niezależni administratorzy danych.

Twoje Dane mogą być także przekazywane podmiotom zewnętrznym zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które świadczą na rzecz Administratora Danych usługi outsourcingowe technologiczne; jeżeli takie przekazanie będzie konieczne, zadbamy o to, aby odbiorcy Twoich Danych przyjęli odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę zgodnie z Rozporządzeniem.

 

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje Dane przez czas niezbędny do osiągnięcia powyższych celów.

Okresy przechowywania Danych gromadzonych pośrednio przez Administratora Danych za pośrednictwem plików cookie są wymienione w szczegółowej Polityce dotyczącej plików cookie .

Jeżeli przekazałeś nam swoje Dane bezpośrednio za pośrednictwem Strony internetowej, Dane te zostaną usunięte zgodnie z warunkami określonymi w dedykowanych notach informacyjnych udostępnianych każdorazowo przez Administratora Danych. Jeżeli przetwarzanie Danych zebranych bezpośrednio podlega niniejszej informacji informacyjnej i służy osiągnięciu celów określonych w ust. 4 powyżej, w zależności od celu przetwarzania, zapewnione okresy przechowywania będą następujące:

1. Rejestracja w Serwisie : Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowej obsługi Twojego zgłoszenia rejestracyjnego oraz przez okres utrzymywania przez Ciebie profilu w naszym portalu; następnie dane będą przechowywane przez okres 6 lat od daty usunięcia profilu wyłącznie w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub ze względu na ochronę praw Administratora danych;
2. Przesyłanie newsletterów i innych komunikatów promocyjnych : Twoje Dane będą przetwarzane w zależności od przypadku przez czas niezbędny do pełnego zrealizowania Twojego żądania lub przez czas aktywności Twojego profilu w Serwisie, a następnie maksymalnie 24 miesiące, w zależności od przypadku, od ostatniego wyrażenia zainteresowania lub od rozpatrzenia ostatniego złożonego przez Ciebie wniosku lub od zamknięcia Twojego profilu; w każdym przypadku nie ma to wpływu na Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego realizacja wyklucza dalsze przetwarzanie Danych w celach marketingowych;
3. Wypełnienie obowiązków prawnych/obrona praw Administratora : Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego żądania lub do momentu aktywowania przypisywanego Ci profilu w portalu i będą przechowywane przez dalszy okres 6 lat, rozpoczynając, w zależności od przypadku, od skutecznego rozpatrzenia ostatniego wniosku złożonego przez Ciebie lub zamknięcia Twojego profilu, wyłącznie w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych lub obroną praw Administratora danych.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do dłuższego przechowywania tzw. danych logowych , aby móc zaradzić ewentualnym przestępstwom popełnionym wobec Serwisu ( np. hacking).

 

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:

uzyskać dostęp do Danych i poprosić o kopie Danych;

żądania sprostowania lub aktualizacji Danych, jeśli są niedokładne lub niekompletne;

zażądać, w określonych okolicznościach, usunięcia Danych lub ograniczenia przetwarzania;

powoływać się na prawo do przenoszenia Danych;

richiedere la portabilità dei Dati;

sprzeciwić się przetwarzaniu (jeśli ma to zastosowanie);

wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na tej podstawie prawnej.

    Wreszcie, możesz w dowolnym momencie złożyć skargę do włoskiego organu ochrony danych.

    W celu uzyskania dodatkowych informacji o przysługujących Państwu prawach prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem e-mail enquiry@jerelyncreado.com .

     

    8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Administrator danych ma prawo modyfikować i/lub aktualizować niniejszą informację informacyjną.